[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

Zoek op Site.

BEETSTERZWAAGTOEN

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

Olterterp
 
index
1-Het witte huis.
2-De “Clara Stichting”in Olterterp
3-Akke de Boer, dienstbode bij familie van Boelens
4-Vianen Olterterp Vianen
 
 
 
 
1-Het Witte Huis.
In 1792 liet de hr. A.A. van Boelens een slot bouwen in Olterterp. Bij
de speciekohieren (belasting) werd vermeld: gebouwd op een koud
steed. Dat betekent onbebouwde grond.
De bewoning van de familie Boelens bracht veel verandering te
weeg in het over het algemeen uit boerderijen bestaande dorp. De
omgeving bestond uit heidevelden. Deze werden ontgonnen.
Het daarbij vrijkomende veen werd afgegraven en vervoerd. Het
land werd bebost.
Nieuwe woningen werd gebouwd. Verharde wegen werden
aangelegd. Om de plaats bereikbaar te maken voor schepen werd in
1817 vanuit de Zuiderdwarsvaart te Drachten de Nieuwe en de Olterterper vaart gegraven. Hier langs konden veen en
later landbouwproducten en hout worden vervoerd.
 
Berend Paulus van der Meer
Aan het eind van de Olterterper vaart werd een woning gebouwd . Hier in kwamen de eerste bewoners Berend Paulus
van der Meer en zijn vrouw Margaretha Piccardt. In 1817 woonden ze nog in Makkinga, waar ze toen boelgoed hadden
gehouden. In 1819 stond Berend bij een obligatie vermeld als kastelein wonende te Olterterp. Hij en zijn vrouw hebben
hier maar enkele jaren gewoond. Bij het huwelijk van hun dochter Henderika in 1925 waren ze al verhuisd naar Nuis.
Margaretha is overleden in 1844, 63 jaar oud en Berend in 1864 op de leeftijd van 87 jaar te Marum.
Hij heeft later de kost verdiend als hovenier.
Als opvolger kwam de in Beetsterzwaag wonende en in Lippenhuizen geboren
Jan Sytzes Geertsma
gehuwd in 1824 met de in Amsterdam geboren Antje Jans de Vos, dienstmeid te Olterterp.
Bij de aangifte van dochter Aukje Geertsma ( 1825- 1836 ) waren de Olterterper Roel Popkes Popkema wonend in “ Vianen”
en kastelein van hotel “De Klok” uit Beetsterzwaag Hinne Gerbens van der Veer aanwezig.
Of Jan bij de laatste het kasteleinsvak heeft geleerd is niet bekend.
Andere nazaten :
Engeltje ( 1827 – 1899) en
Sytze ( 1832 – 1926) die trouwde in1862 met Jenke Atzes Nieuwman daarna in 1867 met Sytske Klazema.
Jan Geertsma zijn beroep was arbeider. De woning staat op de kadasterkaart van 1827. Het kanaal eindigt bij de “herberg”. Er bestaat
ook nog een andere kaart van de eerste helft van de 19 e eeuw bij Tresoar. Hierop staat een verbinding met de grote vijver via de woning
van Geertsma.
 
 
Op 5 december 1843 is de volgende advertentie te vinden.
En drie jaar later bij de inventaris of boedelbeschrijving van timmerman Siebren Rienks Zestiene uit Beetsterzwaag een notitie van het
verschuldigde walgeld van f 2,40 voor Jan Sytzes Geertsma te Olterterp
In december 1847 is er een houtverkoping bij Geertsma
.
Tussen 1851 en 1853 werd er een nieuwe grintweg aangelegd , de Commissieweg, lopend van Heerenveen naar Bergum. Dit was een
verbetering.
Aan de overkant van de weg stond een herberg “Buitenlust”. Deze was gebouwd als woonhuis voor een zoon van Van Boelens. Na zijn
overlijden werd de woning gehuurd door een arts en later door een aantal herbergiers. In 1868 werd de huur van de laatste kastelein
Riekele de Boer opgezegd. Er volgde een boelgoed. Hij maakte plaats voor de dames Laurentia Catharina van Boelens en haar nicht
Susanne Cornelia van Boelens. Zij bewoonden het pand tot het overlijden van Laurentia in 1875.
Na het vertrek van Susanne werd het gebouw afgebroken.
Nadat “Buitenlust”weer een woonfunctie had gekregen, werd de herberg gehuurd door Geertsma in 1868 uitgebreid.
( zie kadastertekening) Bij de vertimmering kwam er een aanbouw bij en werd er een koepel gesticht. Tot nu toe werd bij verkoping
alleen de naam van kastelein Geertsma vermeld. In september 1869 komt de naam “Het Witte Huis” in een advertentie in een krant
voor. In dat jaar vestigden Jan Geertsma en dochter Engeltje zich in café
“Welgelegen” te Zuid Drachten. Jan overleed in 1874 en Engeltje vestigde
zich daarna in Beetsterzwaag.
In een krantenartikel van 1936 vermeldde tuinman Harmsma dat de
koepel werd gebruikt als jachtkoepel.
Harmsma geboren in 1850 te Beetsterzwaag had het in zijn jeugd
gekend als een kroegje en een klein winkeltje waar kruidenierswaren en
sterke drank werden verkocht.
 
De schippers die Olterterp aandeden konden hier hun inkopen doen. In Olterterp zelf waren geen winkels.
Sytze Jans Geertsma volgde zijn vader op als herbergier.
Verkopingen brachten extra geld in het laatje. Enkele advertenties daarvan die veel in de lokale Drachtster Courant werden geplaatst.
In januari 1870 was er een verkoping was 65 percelen grote, gave en mooie sparren en dennebomen van een lengte van 6 tot 10 meter
en dikte van 2 tot 5 decimeter geschikt voor , masten, planken enz.
In januari 1873 waren er te koop 400 percelen gekapte sparren en eiken in het Woud te Olterterp. Onder de sparren waren extra zware ,
zeer geschikt voor pompen. Percelen beneden f 10,-moesten contant afgerekend worden.
In augustus 1871 : zes percelen uitmuntend klaverland gelegen langs de puinweg ( de verharde commissieweg)naar Dragten onder
Olterterp Een perceel ruigte in het bovenveld onder Olterterp voorwaarden te vernemen bij tapper van het witte huis.
.
In januari 1879 had Wabe Grupstra 81 percelen zoden over de Olterterper vaart en een ruim 100 voer best dekriet te koop in percelen
aldaar. Conditiën lagen ter lezing in het “Witte Huis”
 
 
 
 
Bij Geertsma was ook een schutstal geplaatst. In een
gemeentelijk reglement waren hier voorwaarden voor opgesteld. Het ging over het opbinden en in bewaring houden van beesten en
vee op de publieke wegen of op particuliere eigendommen in de gemeente. Het opbinden van het vee in Olterterp was opgedragen aan
Wabe Grupstra.
Ook voor personen die een weide zochten konden bij Geertsma terecht. Het grasland was geschikt voor 2 à 3 stuks jongvee en een
paard.
 
In september 1882 werd de herberg te huur gezet.
Het echtpaar Van Wely
 
Gerrit Jan van Wely
In mei 1883 kwamt de nieuwe huurder Gerrit Jan van Wely Geertsma opvolgen. Van Wely was in 1880 op 36 jarige leeftijd getrouwd
met de 23 jarige Trijntje Glastra .Haar vader was tolgaarder bij het “Goddeloze Tolhek”aan de Gorredijksterweg. Van Wely nam ontslag
als koetsier bij baron Rijnhard van Harinxma thoe Slooten op Lauswolt. Samen met zijn vrouw ging hij een nieuwe toekomst tegemoet in
het “ Witte Huis”.Voor de hoeveelheid in te slaan bier was Van Wely op Beetsterzwaag aangewezen.
Willem Dekker was bierhandelaar en bierbottelaar van “De Gekroonde Valk”( op de ansichtkaart links)te Beetsterzwaag. Hier werden flesjes bier verkocht voor 6 cent. Iedere morgen bracht Dekker met een hondenkar een bakje met flesjes bier naar Van Wely.
Wat nieuw was waren de muziekuitvoeringen in de tuin. Hier werd in 1883 mee begonnen. Op 27 juli
van dat jaar werd een concert gehouden in de tuin van
Van Wely. Aanvang was om half drie ‘s middags en de
entree was 2 cent. Het jaar er op werd er groots
uitgepakt. De tramlijn was in 1884 aangelegd en
bracht in juli van dat jaar veel bezoekers naar
Olterterp Het was net kermis. Veel mensen kwamen af op het aangekondigde concert.
Het weer was goed. Aan versnaperingen was geen gebrek. Het was na afloop een
drukte van belang toen de tram om 7 uur een 200 passagiers in liet stappen om naar
Joure terug te keren. Voor de achterblijvers werd de tuin verlicht met ballons.
De ondernemer Van Wely had een geslaagde dag.
In augustus 1887 was het weer feest in Olterterp .Er werd een concert gegeven door de schutterij –muziek uit Leeuwarden onder leiding
van kapelmeester de hr. de Jong. Entree was 25 cent. Velen waren er op af gekomen. Er konden enkele gezellige uurtjes in de tuin van
Van Wely worden doorgebracht. De kastelein had met zijn bedienden bijna handen en stoelen te weinig om de gasten naar de zin te
maken. Bij ’t vallen van de avond werd de tuinverlicht met lampions.
 
Het “Witte Huis” werd ook gebruikt als verkooppunt.
 
In november 1885 verkochten de kooplieden
Bosscha en Mercuur op krediet, mits tegen solide
en vooraf goedgekeurde borgstelling 25 melke en
kalve koeien en rieren
En ook voor bijzonderheden stelde Van Wely zijn
herberg open.
In oktober 1886 was bij Billenkamp in Hemrik een
pompoen van 18 kilo zwaar. Het kwam Van Wely
ter ore. De vrucht werd naar “Het Witte
Huis”gebracht om hier te laten bezichtigen.
 
De wylde Baerch
En toen, en toen kwam de jacht op “de wylde baerch”, het wilde varken. Het dier was de jagers eerst te slim af maar moest uiteindelijk
toch het loodje leggen. Veel kranten besteedden hier aandacht aan.
1888 (8 maart) Drachtster Courant
Olterterp, 5 maart. Bij de heden alhier gehouden algemene klopjacht is het mogen gelukken één der zich in deze omstreken
schuil houdende wilde varkens dodelijk te treffen.
Bij den heer G.J. van Welij in het “Witte Huis”alhier is dit dier aangebracht en door de aanwezige jagers verkocht voor één
honderd vijftig gulden en van af heden aldaar ter bezichtiging gesteld.
Nog wordt ons dienaangaande het volgende ter hand gesteld:
 
De meest ongelovigen in zake de wilde varkens- geschiedenis te Olterterp en Beetsterzwaag mochten nu erkennen dat zij
hebben gedwaald, want ieder is nu in de gelegenheid geweest in het “Witte Huis”te Olterterp het beest te aanschouwen, dat
jl. maandag is buit gemaakt.
Een dertigtal jagers bijgestaan door een massa liefhebbers en belanghebbenden , waarvan het getal op 150 à 200 wordt
geschat, toog des morgens uit en was zoo gelukkig al spoedig in den omtrek van Beetsterzwaag een wild varken op het spoor
te komen. Enige schoten werden gelost, doch het beest wist aan het moordend lood te ontkomen. Weldra kwam een tweede
opdagen, dat met ijver werd achtervolgd tot in den omtrek van Hemrik, waar het omstreeks 4 uur het dodend schot ontving.
Een ladder was spoedig gevonden, waarop het dier in triomf naar Olterterp werd gedragen, omstuwd door een zingende
menigte.
De buit werd dien avond onder de jagers verkocht voor de prijs van
f 150,-
Een ontvangen telegram van den Heer Commissaris des Konings te
Leeuwarden, die onmiddellijk in kennis was gesteld van den
gelukkigen uitslag en order tot kopen gaf, kwam te laat.
Wie de koper was? Het was de hengstenhouder de hr. I. Douma die
schuin tegenover Het Witte Huis, in de bocht naar Drachten woonde.
De koper stelde toen het beest ten toon, voor 10 cent de persoon en
maakte er goede zaken mee. Des dinsdags werd de toegangsprijs op
25 cent gesteld.
Het beest was van het mannelijk geslacht en had een lengte van 1.50 m. over den rug gemeten, terwijl het 180 pond woog; de
kleur was donker bruin, doch aan den kop, die groot en breed was, had het haar grijze punten. Op den rug stonden lange
zwarte haren of borstels.
De slagtanden, waarvan de bek was voorzien, gaven een denkbeeld dat het geen katje was om zonder handschoenen aan te
vatten.
Een inwoner van Beetsterzwaag had aan een familielid een enveloppe met enkele stekels van het wilde varken opgestuurd.
1889 ( 3 augustus) Aanbesteding afbraak
Het gedeeltelijk afbreken van het “Wittehuis”te Olterterp en het stichten van een
nieuw gebouw aldaar.
Architect Luitje de Goed.
Op de kadasterkaart is te zien dat bij de uitbreiding de koepel is ingebouwd.
Deze situatie heeft bestaan tot 1936.”Het Witte Huis”kwam toen verder van de
doorgaande weg te liggen.
Een ansichtkaart uit 1907 waarop “Het Witte Huis”in alle rust te zien is.
Bronnen: •Hisgis, Tresoar, Kadaster
•Kranten ,:Delpher Drachtster Courant m.n.
advertenties
 
• verhalen van A. v.d. Werff,
•ansichtkaarten: ( eigen collectie)
,•foto’s echtpaar Van Wely via H. de Jong Gorredijk ( uitsneden uit huwelijksfoto echtpaar Sandberg voor Slot Boelens van 1905)
•Tresoar afbeelding van wild varken geschoten in 1906 ( dus niet van 1888)
• Gedeelte Olterterp blz. 610 t/m 612 door Jaap Stienstra uit”Beetsterzwaag, Beets en Olterterp in Historisch Overzicht” van Jelle Terluin.
 
Via deze link kun je dit artikel met duidelijker foto's bekijken (Slowpaper)
 
 
 
2-De “Clara Stichting”in Olterterp
 
Het kinderhospitium “Clara- Stichting” te Zandvoort is geopend in 1913. Het sanatorium is gebouwd met hulp van een anonieme kindervriend. Het is bestemd voor Israëlitische kinderen en zo mogelijk voor kinderen van andere gezindten, lijdende aan bepaalde vormen van tuberculose, aan zee te kunnen verplegen.
In 1939 werd door directrice Dr. G. Dijkstra- Volkers te Zandvoort tegen 1 maart gevraagd een zelfst. dienstbode goed kunnende naaien en verstellen. Deze advertentie was geplaatst o.a. in het Nieuwsblad van Friesland
 
 
Op 27 november 1942 werden 21 kinderen van de “Clara Stichting”uit Zandvoort geëvacueerd naar  de Cornelia Stichting .
Op 26 februari  1943 verhuisden ze naar de verbouwde boerderij van  de hr. Flach. Boer Keizer de vorige bewoner was verhuisd naar een dichtbij gelegen boerderij. Men had geen beschikking over een badkamer, wel over een telefoon. Om aan personeel te komen werden er advertenties in de kranten geplaatst.
 
 
 
Directrice dr. Dijkstra
De hr. A. ( Otto)v.d. Werff vertelde dat Dr. Dijkstra zeer standvastig was tegen in Olterterp gestationeerde Duitsers. Vrijwel altijd won zij het pleit. De Duitse eer is een geweldig wapen, zei  ze dan!
Buurman Tjalle Wiegersma had een motor. Toen er een inval bij zijn huis plaats vond, werd de motor in veiligheid gebracht in de “Clara Stichting” Hij was geplaatst onder een stapel blikken.
Achter in het gebouw bij de paarden stal had mevr. Dijkstra haar onderkomen.
 
 
De directrice van de “Clara Stichting”was tegelijk jarig met 
Henk Lolkema, die tegenover het Witte Huis woonde.  Ze organiseerde een draaiorgel voor haar verjaardag uit Groningen.  Zij gaf de orgelman de opdracht  om op de terugweg voor “Boschzicht” het “Lang zal hij leven”te laten spelen voor Henk.
Ansichten
De beide  in 1943/ 1944 gemaakte foto’s  van de “Clara Stichting zijn afkomstig uit een album van Tjeerd Kornelis Lingsma uit Beetsterzwaag. Ze zijn ook als ansichtkaart uitgegeven.
Ze waren te koop in Beetsterzwaag bij Wierda’s boekhandel.
De zuster schreven de ansichtkaarten .Dit was het enige contact met thuis.
---------------------------------------------------------------------------------------
Herinneringen van Jenny Boertien
Jentje, Grietje en Coba Booy woonden in Elim. Hun moeder had pleuritis gekregen en kon het gezin niet draaiende houden.
Jentje ( geb. 1937)en haar twee jaar jongere zusje Grietje hadden t.b.
De dominee in het dorp had er voor gezorgd dat zij werden opgevangen in Olterterp in de noodopvang van de “Clara Stichting”.Het jongste kind Coba werd uitbesteed aan een oom en tante.
Ook de uit Elim afkomstige  Roelie Metselaar kwam naar Olterterp.
De beide zusjes zaten voor in het gebouw in een klein kamertje.
In het achterste gedeelte van de voormalige boerderij zaten de ouderen. Volgens Jentje zaten er ook een Wiebe en en Lolke.
 
Het doel was dat de kinderen op zouden knappen
Ze lagen in een één – persoonsbed. Dit bed werd ’s ochtends naar buiten gereden naar één van de terrasjes.
Jenny zei dat het wel koud was. De kleine kinderen hadden een soort “lijfje”aan  met linten aan  beide zijden. Deze werden onder het bed vastgeknoopt, zodat ze er niet uit zouden klimmen.
Als het regenachtig werd,rolde de begeleiding de bedden weer naar binnen.
 
Ze  kinderen konden  niet naar school maar  kregen wel  les.
Ze kregen een lei waar ze letters op leerden schrijven. Spelenderwijs leren.
Ook leerden ze het Friese volkslied
Als het etenstijd was werden de borden rond gedeeld. Op het menu stonden ook aardappelen in schil. Deze waren niet lekker en werden door Jentje in de bosjes gegooid.
Als het eens heel mooi weer was , mochten  de kinderen naar het bos om eikels te zoeken.
Nieuwsblad van Friesland 19 november 1943
 
            
 
Nieuwsblad van Friesland 11 februari 1944
Ouders  mochten niet op bezoek komen. Jenny’s vader en een oom zijn een keer
s’ nachts op de tandem  naar Olterterp gereden om de zusjes te bezoeken. Dwars door de bossen, langs Dwingelo, Appelscha  . Ze kwamen in de vroegte aan bij de stichting. De zusjes waren er overstuur van. Ze hadden een jaar lang geen bezoek gehad.
Overdag kon niet, het was oorlog en vader was een jongeman die eventueel door de Duitsers  te werk zou kunnen worden gesteld.
 
Jentje Booy
di 24 april 1945
Drachtster Courant
                                                                                                                           
Roelien Metselaar
 
Bevrijding
Toen Olterterp bevrijd werd ,kwamen de Canadese soldaten die sigaretten en chocola uitdeelden.
Op 12mei 1945werd er door de waarnemend burgemeester Van der Wielen een bericht verstuurd.
Onderwerp : Feestelijke bevrijding, gepland op donderdag 17 mei 1945.Dit bericht was verstuurd aan hoofden van de openbare en bijzondere  scholen, de directrice van de Cornelia Stichting, de directrice van de Clarastichting, de directrice van het Kinderinternaat “Emmer Dennen”in “Huize Olterterp”te Olterterp,en de rector van het klooster “De Steenen Trappen”Harinxma State te Beetsterzwaag
 
 
In oktober 1945 stond het volgende in de krant: Bij vertrek van onze patiënten dank ik gaarne van harte allen, die hebben meegeholpen
het verblijf van onze patiënten , zoo prettig mogelijk te maken. Ze zijn met de beste herinneringen aan Olterterp en Beetsterzwaag vertrokken. De geneeskundige- directrice v.h. Kinderhospitium “Clara Stichting”.
 
Na het vertrek van de”Clara Stichting”werd het gebouw door verschillende families bewoond. In 1947 kwam het gezin van burgemeester Harmsma.
 
Bronnen: mevr. J.Boertien – Booy uit Nieuwlande ( foto’s van Jentje Booy en Roelie Metselaar)
Archief van de Corneliastichting
Delpher, Drachtster Courant
Ansichtkaarten uitgave Lolke Wierda( eigen collectie)
Verhalen : de heren A.v.d. Werff en  H. Lolkema, Mevr. T. Bekker- Wiegersma
 
 
 
 
 
 
 
3-Akke de Boer, dienstbode bij familie van Boelens
                   
Een unieke opname me toegestuurd door de hr. v.d. Berg uit Zuidhorn. Zijn voorouders komen uit Olterterp.
Dan komen de vragen: Waar is dit? Wie staan er op? Wanneer is de foto gemaakt? Door wie?
Om met het antwoord op de laatste vraag te beginnen. De fotograaf is Roelof Pieter Lammers
   
( 1853 – 1910) uit Drachten. Zijn naam staat op de originele foto.
Een  advertentie die stond in de Drachtster Courant van 29 mei 1879.
Al vanaf 1871 waren bij hem photographische portretten op papier verkrijgbaar.
Waar is het?
In Olterterp. De zes personen  waren in dienst bij de familie Boelens op slot Boelens.
Wanneer is de foto gemaakt?
Over de fotografie rond 1880. Men moest een veertigtal seconden onbeweeglijk blijven staan voor een goed resultaat.
Van af 1881 is een methode ontwikkeld waardoor dat niet eer hoefde.( adv:5 mei 1881
Dr.C.)
Wie zijn het?
Aan de rechterkant staat tuinknecht Jan v.d. Berg geboren in 1863. Hij is op 13 juni 1882 vertrokken naar Ouder Amstel
Jan was een  zoon van Alle Jans van den Berg die woonde tegenover het “Witte Huis” in een arbeiderswoning. Alle was ook in dienst van de Van Boelens o.a. als boswachter. Een zuster van Jan, Detje was getrouwd met Fokke Rinderts de Jong. Fokke  zoon van tuinman Rindert P. de Jong is rentmeester geweest van familie Van Boelens
Vrouw bij de tobbe, onbekend
Het is niet uitgesloten dat zij Antje Engberts van der Meulen is, de echtgenote van Alle Jans van den Berg tuinman van de familie van Boelens. onbekend.
In de tuinmanswoning “Benvenuta”tegenover slot Boelens woonde tot zijn   
overlijden op 21 december 1880 tuinman Rindert Popkes de Jong.
       
Zijn opvolger werd Hendrik Harmsma
op de foto van ±1905 staat hij met zijn vrouw voor de
tuinmanswoning. Aan de houding (voet een beetje vooruit) zou hij de persoonop de foto  kunnen zijn.
Vrouw met mattenklopper en mat , onbekend
Vrouw met veger, onbekend
Man met paard. onbekend .
Mogelijk betreft het Hielke Wiegersma die als koetsier in dienst was.
Hij droeg de roem mee, dat hij koningin Sophie ( 1818 – 1877) de eerste       
echtgenote van koning Willem III bij een   bezoek aan deze streek heeft   
rondgereden.
 
 
 
Akke de Boer
Dienstbode Akke zou één van de drie vrouwen op de foto kunnen zijn. Tijdens de opname was ze ± 70 jaar oud. Zij is begraven op het privékerkhof   van de familie  Van Boelens  aan het Aldhof.
In kranten duikt haar naam  op.
In de Leeuwarder Courant van 5 juni 1975 zegt D.M. v.d. Woude over haar: Waarschijnlijk een dienstbode, een familiestuk
En Rink v.d. Velde heeft het op 7 september 1990 in Fries Mozaïek over “Van Boelens en het mysterie van de grafheuvel bij Selmien”. Akke de Boer in leven dienstmaagd, als enig niet familielid bijgezet in de grafheuvel.
 
Nog meer gegevens?
Is er nog meer te vinden over Akke. Jazeker!
Ze is afkomstig uit Heerenveen waar ze op1 september  1812 werd geboren in het huis van haar grootmoeder. Haar vader Fedde Hendriks de Boer diende in die periode bij de zeemacht.   Fedde was schippersknecht en  begon later met zijn vrouw Antje Pieters de Nes een winkel in Nijehaske. Van de vijf kinderen die ze kregen stierven er drie op jonge leeftijd. Eén ervan  was Sjoukje  in 1829 verdronken te Terhorne. Akke’s jongere broer Hendrik geb. ( 1819) trouwde later, Akke bleef ongehuwd. Op “Alle Friezen”vinden we haar als lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente Drachten /Ureterp in september 1846 ingekomen van Sneek. Waar ze toen woonde is niet bekend. In Beetsterzwaag had ze haar intrek genomen in het in 1858  geopende gasthuis voor vrouwen de Van Teyens Fundatie.
      
Wie woonden er op Slot Boelens?
Twee zusters Catharina Reinhardina Erita en Anna  van Boelens. Catharina  overleed in 1869.Broer Ferdinand Adriaan van Boelens verhuisde van Beetsterzwaag naar zijn zuster Anna in Olterterp. Ferdinand stierf in 26 oktober 1872.Bij zijn testament liet hij vastleggen dat Akke de Boer een legaat kreeg van f 1,- per week.
Akke  voegde zich in 1874 bij Anna van Boelens.
De laatste overleed op 10 augustus 1888.
(Catharina foto links, Anna foto rechts)
 
Laurentia van Boelens
Een zuster van Anna , Laurentia Catharina van Boelens bracht haar laatste jaren met haar nichtje Suzanne Cornelia Ambrosia van Boelens door in een woning met verdieping tegenover het “Witte Huis”. Dit gebouw was ooit gesticht voor haar broer Boelardus gestorven in 1830. Het had in de loop der jaren dienst gedaan als onderkomen voor een chirurgijn  en uitbaters van een herberg.  Laurentia  stierf in 1875 . Bij de boedelscheiding kregen beide dienstboden Froukje Dunant en Detje van den Berg beiden bij Laurentia in dienst ieder f 20,-. Akke de Boer kreeg een legaat van f 100,-
Detje van den Berg kwamen we eerder tegen als vrouw van Fokke Rinderts de Jong. Toen het nichtje was vertrokken werd het gebouw afgebroken. Baron Albertus van Harinxma thoe Slooten  die er achter woonde liet een koetshuis bij zijn huis bouwen. Waarschijnlijk had hij zijn koets zo lang kunnen stallen  bij Laurentia.
Akke de Boer overleed op 25 december 1889. Het huis en het landgoed was bij een scheiding van goederen in bezit gekomen van Antoinette Philipppine van Boelens getrouwd met jonkheer Rudolph van Sandberg. Behalve de familie van Akke plaatsten ook zij een rouwadvertentie in de Drachtster Courant. Ze is als laatste begraven op het privé kerkhof aan het Aldhof van de familie Van Boelens.
                                              
 
In de advertentie staat dat ze bijna een halve eeuw de familie Van Boelens gediend heeft. Bij narekenen kom ik tot iets meer dan
40 jaar. Misverstanden omtrent de geboorte:
Ze is geboren 1 september 1812
Bij de Burgerlijke Stand van Opsterland werd genoteerd
15 maart 1814.En op haar grafsteen staat  23 augustus 1812
 
 
In haar testament stond een overzicht van haar bezittingen :
 
Roerende ligchamelijke zaken gewaardeerd op f 248,85
Een  kerkboek met gouden haak                f 5,-
Een gouden oorijzer                        f 142,-
Contanten                                f 199,50
Effecten waard                                f2020.64                       
Haar begrafeniskosten bedroegen f 81,50
En er was nog een rekening van geleverd linnen in 1889 bij de gebroeders Marcus te Leeuwarden.( adv. 12 – 01- 1888)
Voor de nazaten ,haar neven en nichten was er een bedrag te verdelen van f 2500,94. 
 
           
 
 
Boven: Begraafplaats 1990 .Akke heeft een halve steen.
Tussen de bomen bevindt zich  de begraafplaats. Rechts boerderij die op nominatie staat om te worden afgebroken. De familie van de Lageweg woont tijdelijk in een noodgebouw voor de boerderij( eigen foto 2021)
 
Bronnen:
Foto en info via J. W. van den Berg Zuidhorn en T. Punter Reitsma, Drachten
Burgerlijke Stand Opsterland , Tresoar
Advertenties : Drachtster Courant en Delpher
Museum Gorredijk
Ansicht van slot Boelens uit 1904 van R.P. Lammers( eigen collectie)
Schilderij Van Teyens Fundatie  museum Gorredijk foto S. de Boer
Het geslacht (Van ) Boelens uit Opsterland door G. van der Veer
Foto Anna van Boelens via H. de Boer ( Lanterfanten)
Bij artikel 1990 van R.v.d. Velde foto begraafplaats door Jan de Vries
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-Vianen Olterterp Vianen
 
Het huisje lijkt alles mee te hebben voor een tolhuis. Dit is niet het geval. De dichtstbijzijnde tolhuizen stondendicht bij het Koningsdiep tussen Beetsterzwaag en Lippenhuizen en bij Drachten Zuid.
Op de nok van het dak is een versiering aangebracht.
Boven in de gevel valt het ronde venster op.
Wat betekent de naam Vianen. Een kruising van wegen. De hr. Spahr van der hoek als verklaring dat het eenveldnaam was.
In 1454 vond hij de naam Feanen, vervorming ¼ part Foarndel. Op één van de ¼ parten van het bezit van Lauswolt.
Bewoners
In 1829 woonde hier het gezin van Roel Popkes Popkema, timmerman geboren in Boornbergum.
Hij was in 1818 getrouwd met Fettje Alberts Hofman, naaister geboren in Beetsterzwaag.
Het echtpaar kreeg zes kinderen. Toen Roel in 1832 overleed woonde het gezin in een drie- onder- één – kap in Beetsterzwaag. Fettje stierf in 1841.
Het gezin van Sjouke Teyes Hemminga arbeider en Grietje Jans Blauw was de opvolger. Ook hier kwamen zes nakomelingen.
Bij het tweede kind, dochter Aaltje waren in 1818 getuigen bovenstaande
Roel Popkes Popkema en Meindert Vogelzang, klerk.
Dochter Froukje Popma is getrouwd met Jan, zoon van Roel en Fettje.
Grietje Jans Blauw een dochter Aaltje gingen in 1858 verhuizen naar de in dat jaar gebouwde Van Teyens Fundatie.
Bruin Tjeerds Bruinsma en Dettje Hendriks de Roos die in 1858 getrouwd waren bleven hier 7 jaar wonen .
Daarna vertrokken ze naar Hemrik
 
Tjeerd Bruins Bruinsma de vader van Bruin en de zuster van Bruin Tjitske vestigden zich hier in 1865. Na een jaar vertrok Tjeerd
Bruinsma naar hemrik en de dochter ging naar Lippenhuizen.
 
Jan Sipkes Vogelzang
mei 1866 vestigt arbeider Jan Sipkes Vogelzang zich hier.Hij is een zoon van Sipke Pieters Vogelzang, opziener der jacht, wonend in de
koefenne.Jan vertrekt in november 1869 naar Makkinga. Zijn broer Hendrik Vogelzang volgde hem op.
 
Hendrik Sipkes Vogelzang
Getrouwd met Sjoukjen Bosma geboren in Olterterp.
Het echtpaar kreeg drie dochters: Fokeltje, Sietske, en Baukje.
Het gezin verhuisde in januari 1877 naar Dwingelo.
            
Twee advertenties uit 1873 en 1875 voor houtkap. In de eerste staat de naam van het huis. In de tweede werd de bewoner genoemd.
Het kwam vaker voor dat er voor een houtverkoping begonnen werd bij een voor ieder bekend punt.
 
Hylke Sytzes Annema( 1850) geboren te Lippenhuizen
In mei namen hij en zijn vrouw Fokeltje Jelles van der Veen, hun intrek in het huisje.
Hielke werkte als bos arbeider en in de tuin van meneer Rein van Harinxma thoe Slooten te Lauswolt.
Na het overlijden van meneer Rein bij de familie Bieruma Oosting.
Fogeltje vertaalde : Meneer syn earten ( erwten) met meneer zijn jatten. Toen aan de overkant “De Horst”werd verbouwd, kwam er een belvedère te staan.
                                                      
Als een bijzonderheid kan worden gemeld dat in 1930 de heer
Hielke Annema oud 80 jaar dezer dagen zonde moeite de 30
m. hoge uitzichttoren bij hotel “De Horst”alhier beklom. Dat de
heer Annema nog vlug ter been is, hoeft zeker niet gezegd.
Toen Hielke Annema in 1932 overleed bleef Fokeltje er wonen.
Ze was altijd druk bezig in haar tuintje. Ze scharrelde op haar
klompen heen en weer.
Was ze binnen, dan stonden haar klompen voor het straatje, dat mooi was ingedweild met wit zand. Dit deed zij niet alleen, dit was algemeen gebruik.( foto Fokeltje voor het huis)
Teade Bosma wonende in de nu afgebroken tuinmanswoning
bij de Olterterper kerk is er in de kost geweest toen hij nog vrijgezel was.
“As jo spul krigen, wie it jo eigen skuld”. Se wiene âlderwetsk.
Iedere maandag kon tegelijk met de was”de stro klear wurde”.( potstro = meel in melk of water gekookt)
Het echtpaar kreeg vijf zoons: ( Sijtze( 1878) Jelle ( 1879) , Kornelis ( 1882) Klaas ( 1885), Eize ( 1890) Jelle ( 1879) is gemeentetimmerman geworden.
                                              
In 1880 is Vianen afgebroken en er is een
nieuw gebouw voor in de plaats gekomen.
In 1889 kwam er een nieuwe schuur achter.
 
Ongevallen
 
In de loop der jaren zijn er verschillende ongelukken gebeurd door de onoverzichtelijkheid door de bomen
bomen langs de weg. Ook nadat de
trambaan ruimte moest hebben en de toename van het verkeer. Twee ongevallen bij Vianen.
 
1927 ( 23 augustus) Drachtster Courant
Olterterp – De tram die te ongeveer half drie van Drachten naar Heerenveen vertrekt, botste gisteren ter hoogte van Vianen alhier op een wagen, die enige wegwerkers bezig waren met straatstenen te beladen en die te ver over de rails stond. Tevergeefs trachtte de voerman J. de H. van Beetsterzwaag het paard nog voor te spannen en den wagen in veiligheid te brengen. Voerman en paard bleven ongedeerd, de wagen werd echter verbrijzeld.
 
1990(10 januari) Bewoners gewekt door op gevel botsende auto Terwijl de heer Rinkema in de achterkamer een dutje op de bank deed en zijn vrouw aan het puzzelen was, schudde hun huis op zijn fundamenten. Een van de weg geraakte auto ramde de zijgevel van hun woning aan de Van Harinxmaweg. Een muur met kozijn werd zeker 50 centimeter verzet. Door de klap waren de bewoners de kamer ingeschoven. Het deed Folkert denken aan de oorlogstijd in Kassel toen hij als gedwongen arbeider bij een bakker werkte. De Duitse stad is meerdere malen doelwit geweest van bombardementen.
De bestuurder van de auto met aanhangwagen bleef ongedeerd. Rinkema merkte later dat door de klap z’n gehoor ernstig beschadigd was en dat is zo gebleven.
                                           
Gekapt
1938 ( 4 februari) L.C.
Een afscheidsgroet aan de eiken langs de straatweg van Beetsterzwaag naar de zuivelfabriek in Olterterp. Er zijn plannen tot verbetering en verbreding van de weg. Op verschillende plaatsen moet de trambaan worden omgelegd. Met het kappen is een aanvang gemaakt. De bomen werden deze week verkocht, omdat het hout gedurende de zomermaanden weinig opbrengt. Het valt niet
te ontkennen, dat vooral de eiken langs het weggedeelte van hotel”De Horst”tot Lauswolt een fraai geheel vormen. Onder deze bomen bevonden zich reeds een groot aantal, die toch binnen afzienbare tijd onder de bijl zouden gaan, aangezien de kruinen al dood waren.
Nadat de bomen waren gekapt had Vianen nog een voortuin.
De trambaan is op de winterse foto nog aanwezig. Deze werd in 1948
verwijderd. Naderhand bij de wegverbreding met fietspad werd de
voortuin opgeofferd.
De wed. Annema woonde er nog tot 1944. Toen vond er een boelgoed
plaats van enige meubelen en huisraad.
In mei 1946 is er bij Willem Bosma in “Vianen”een kookkachel te koop,
emaille front ziet er nog goed uit. In december van dat jaar woont hij
achter Harinxma State aan het Kerkepad.
Het gezin van Catrinus Landstra heeft er tot eind 1954 gewoond.
                                              
11 januari 1986 Vianen
In 1955 zijn Folkert Rinkema en Geelke ( Mieke) de Jong er komen wonen.
De dochters Wiesje en Alien zijn hier geboren.
Folkert heeft zijn leven lang gewerkt in de bossen die al eigendom van de Algemeene Friesche. Hij was direct na de oorlog begonnen. Toen zagen de bossen er treurig uit.
Bijna alle bomen waren gekapt.”Dat hawwe de Dútsers dien , foar de auto’s en foar de Heimat”In de oorlog reden auto’s op houtgenerators, bij gebrek aan benzine.
Het echtpaar heeft de bossen om het huis zien groeien.
De Algemeene Friesche, trok zich gedeeltelijk terug uit dit bosrijke gebied, maar “Vianen”bleef in de verhuur. Soms kwam de architect Menno Gros uit Grou kijken naar Vianen, waarvoor hij een warm plekje had om de onderhoudstoestand te controleren.
 
11 augustus 2005 “Mar ik rin no wer as in kivyt”
In 1966 was Mieke jarenlang aan het bed gekluisterd, doordat ze problemen had met haar rug, die begonnen op haar 28 ste.
Ze kwam in een bed voor het raam te liggen na twee rugoperaties en kon zo het verkeer zien langs komen. De buschauffeurs toeterden
even als ze voorbij kwamen. Dit werd hun later verboden. Met behulp van spiegels kon ze haar blikveld vergroten. Zo verstreken er 20 jaar.
Om de tijd te doden keek ze televisie. Ze had veel steun aan de thuiszorg. Een aardige onderbreking was, samen met de gezinshulp, het
leggen van een beurs aan een draadje op het fietspad. Als de fietser afstapte en de beurs wilde pakken, trok Mieke aan het draadje.
Na twee heupoperaties in 2000 en 2001 kon ze weer lopen. Ze heeft zichzelf weer leren fietsen.
Een van haar dochters had de fiets laten staan. Ze ging naar het bos en na 35 jaar waagde ze weer een poging. Eerst moest ze de
schaamte voorbij. Als er mensen aan kwamen stapte ze af. Ook had ze, toen ze met twee krukken kon bewegen, haar rijbewijs gehaald.
Daarom stond er op de garage:” Nea Tocht”.
 
Tijdens haar tweede operatie werd bij Folkert stembandkanker geconstateerd. Het praten ging moeilijker.
De zaken waren nu omgedraaid. De steun die Folkert aan zijn vrouw had gegeven, kreeg hij nou weer terug.
Op 22 maart 2020 reed ik langs de Van Harinxmaweg
met het doel om Vianen te fotograferen.
Ik had gehoord dat het huis zou worden afgebroken.
Toevallig trof ik een van de beide dochters Rinkema,
Alien. En er zou waarschijnlijk een nieuw gebouw
voor in de plaats komen.
Als het huisje zou worden afgebroken wilde zij graag het
raampje boven in de gevel als aandenken hebben.
Gelukkig is het zo ver niet gekomen. De woning is
verkocht en opgeknapt. Het beeldbepalende gebouwtje
is gebleven. Er is wel toestemming om er achter te
bouwen.
 
Vianen van een andere kant.
 
Bronnen: foto vooraanzicht bovenaan artikel via museum Gorredijk
Plattegrond 1832 via Hisgis en twee kadasterkaarten
Ansicht bij Andreahuis ( eigen collectie)
Burg .Stand
Advertenties Drachtster Courant
Ansichtkaart uitzichttoren ( eigen collectie)
Fokeltje voor Vianen en winterfoto Vianen jaren “40 ( niet vastgelegd)
Delpher, krantenfoto winter via L.C.
Artikel + foto 2005 Leeuwarder Courant
Kleurenfoto’s ( eigen collectie)