[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Lanterfanten

OVERNACHTEN

Zoek op Site.

BEETSTERZWAAGTOEN

LANTERFANTENLEZEN

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Disclaimer

 
Bloeizone Beetsterzwaag.
 
Index
1-Beetsterzwaag een bloeizone?
2-Bloeizone Beetsterzwaag: volop ideeën.
3-Werkgroep Bloeizone Beetsterzwaag.
4-Uitnodiging aan de bewoners van Beetsterzwaag.
5-Bloeizone houdt van uitdagingen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Beetsterzwaag een Bloeizone?
 
Het begrip blue zone 1 staat voor gebieden waar mensen gemiddeld langer gezond blijven en ouder worden. Aspecten als voldoende beweging, gezonde voeding, gemeenschapszin, zingeving, respect voor de natuur en voldoende ontspanning spelen daarbij een belangrijke rol.
Overal in de wereld bestaan “blue zone”-initiatieven om het leven in gemeenschappen te verbeteren. De provincie Fryslân, geďnspireerd door die initiatieven, stimuleert de vorming van “bloeizones”. Er zijn inmiddels al 14 dorpen die zich hebben aangesloten. Beetsterzwaag nog niet en wij vinden dat daarin verandering moet komen.
Beetsterzwaag is een prachtig dorp omgeven door mooie natuur, een dorp met goede randvoorwaarden en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen als bloeizone.
Wij hebben voor ogen dat Beetsterzwaag een dorp is waar inwoners lang actief blijven en in goede gezondheid kunnen blijven wonen. Waar aandacht is voor een gezonde leefstijl en leefomgeving, waar mensen aandacht hebben voor elkaar en elkaar kunnen helpen. Waarbij we “positieve gezondheid 2 ” als uitgangspunt nemen. Want gezondheid is meer is dan de af- of
aanwezigheid van ziekte.
Wanneer we samen activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving kunnen we verder uitgroeien tot een mooie bloeizone.
BloeiendBeetsterzwaag.
Bron: sa24.nl
De ontwikkelingen van
de Bloeizone volgen?
 
 
2-Bloeizone Beetsterzwaag: volop ideeën
 
BEETSTERZWAAG In navolging van Wijnjewoude en Bakkeveen zijn er ook in Beetsterzwaag plannen voor een bloeizone. Een werkgroep van enthousiaste inwoners gaf onlangs samen met Plaatselijk Belang het startsein. Beetsterzwaag moet ook een dorp worden waar de bewoners bovengemiddeld gezond en gelukkig zijn. ”It giet om de minsken dy’t wy net berikke kinne.”
 
Tijdens de aftrap is de grote zaal van De Buorskip volgelopen met vertegenwoordigers van tientallen verenigingen en instellingen uit Beetsterzwaag. Van de volkstuinen en zangvereniging tot het filmhuis en de bridgeclub. Alle geledingen zijn aanwezig om te brainstormen en mee te praten over de opzet van Bloeizone Beetsterzwaag.
 
Een Bloeizone is een dorp waar allerlei activiteiten worden ontplooid om ervoor te zorgen dat de inwoners een gezond leven kunnen leiden. Het gaat om meer bewegen, gezond eten en slapen, maar ook om mensen met elkaar in contact te brengen. Geestelijk verzorger Evert Kronemeijer: “We streven naar een bloeiende dorpsgemeenschap met vitale bewoners.” De aanwezigen zitten in groepen van acht tot tien personen aan een tafel rond een grote poster met daarop een afgebeelde boom met de kernwoorden van de Bloeizone.
 
Stapels gekleurde plakbriefjes liggen klaar om vol ideeën geschreven te worden. Mede-initiatiefneemster en oud-huisarts Ietje de Vries legt uit waarom een Bloeizone zo van belang is: “Nederland is kampioen zitten. We zitten veel te veel en bewegen te weinig met overgewicht tot gevolg.”
 
Gelukkiger maken
Een Bloeizone is echter veel meer dan meer bewegen. Het gaat ook om gezonde voeding, een groene omgeving, het oplossen van financiële problemen of andere sociale kwesties, waardoor minder stress ontstaat. Eigenlijk alles dat een mens gelukkiger maakt. Ietje: “Beetsterzwaag is een actief dorp met betrokken inwoners. Vanavond gaan we bespreken wat wij met zijn allen kunnen bijdragen aan een gezond Beetsterzwaag.” Jan de Vries (27) van projectbureau HANNN uit Groningen helpt met het opstarten van Bloeizone Beetsterzwaag. Hij heeft al de nodige ervaring met vergelijkbare projecten in andere dorpen en is verbaasd over de grote opkomst. “It is fierwei de grutste opkomst dy’t ik meimakke ha. Oars binne der in man as tweintich,  jűn binne der santich. Hjir op ‘e Sweach binne in soad minsken dy’t wat wolle.”
 
Harm Bouma van de Amateurtuindersvereniging heeft met- een al een idee met betrekking tot gezonde voeding: “Mensen zijn bij ons welkom op de tuin. Ze kunnen bij ons zelf groente telen, oogsten en eten. Er is tuingereedschap beschikbaar en water. Ze kunnen zo aan de slag.” Aan een andere tafel wordt het onderwerp bewegen besproken. Marjola Grijpstra van Medifit Centrum voor Sport en Fysiotherapie komt met de volgende opmerking: “Wy kuierje elke wike, mar in soad minsken witte dat net. It soe moai węze at se ús fine koenen. De buurtferieningen soene ús helpe kinne om mear minsken mei te krijen.”
 
Kwetsbaren bereiken
Aan het einde van de avond gaat Evert Kronemeijer met de microfoon bij alle groepen langs om te horen wat zoal is bedacht. Het blijkt dat er volop activiteiten en ideeën zijn in Beetsterzwaag, maar het belangrijkste is het kunnen bereiken van dorpsgenoten die nu nergens aan meedoen, eenzaam of kwetsbaar zijn. Dat klinkt makkelijker dan het is: ‘Sommige mensen laten anderen niet toe.’ Buurtverenigingen zijn er wel in het dorp, maar die zouden actiever moeten zijn. Bovendien dekken de buurtverenigingen niet heel Beetsterzwaag en daarom weten ze niet wat er zich achter elke deur afspeelt. ‘Elkaar in de gaten houden, is de kortste klap’, wordt er aan de tafels geconcludeerd.
 
Vergelijkbare voorstellen worden gedaan om eens per week buurtgenoten bij elkaar te brengen onder het genot van een bakje koffie. Zo worden mensen zichtbaar en kan hulp geboden worden. Daarnaast vallen termen als ‘een ontmoetingsplein voor ouderen en jongeren’ en ‘een dorpscafé’. Voor oudere jongeren is er weinig te beleven in Beetsterzwaag. Een jeugdsoos zou een uitkomst zijn. Kortom: Beetsterzwaag mist een plek waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten, een ‘Huiskamer van Beetsterzwaag’. Jan de Vries luistert aandachtig en weet ook wat er in vele andere dorpen speelt. “It giet net om de minsken dy’t hjir jűn binne, it giet om de minsken dy’t wy net berikke kinne.”
 
Bijeenkomst in mei
De volgende stap in het opstarten van Bloeizone Beetsterzwaag is een bijeenkomst op 25 mei in de sporthal van Revalidatie Friesland. Hier kunnen alle betrokken verenigingen laten zien hoe zij kunnen bijdragen aan een gezond Beetsterzwaag. De werkgroep vraagt de aanwezigen actief mee te doen aan deze dag en met voorstellen te komen wat zij voor het dorp kunnen betekenen.
Bron: Nieuws sa24.nl
 
 
 
 

 

3-Werkgroep Bloeizone Beetsterzwaag.
 
Berend Vis (inwoner, bestuurder Plaatselijk Belang)
Evert Kronemeijer (inwoner, geestelijk verzorger)
Ietje de Vries (inwoner, voorheen huisarts Beetsterzwaag)
Marjola Grijpstra (inwoner, Medifit)
Geeske Visser (opbouwwerker gemeente Opsterland)
Marieke Schroor (inwoner, voorheen opbouwwerker SW Fryslân)
Els ter Schure (inwoner, fysiotherapeut aandachtsgebied ouderen)
 
email   bloeizonebeetsterzwaag@gmail.com
 
 
4-UiTNODIGING AAN DE INWONERS VAN BEETSTERZWAAG
Beetsterzwaag in beweging - op weg naar een Bloeizone!
Wanneer: 25 mei 2024 van 10:00 tot 16:00
Waar: Sporthal Revalidatie Friesland
Voor wie: alle inwoners Beetsterzwaag
Wat is een Bloeizone?
De werkgroep ‘Bloeizone Beetsterzwaag’ wil graag van ons mooie dorp een Bloeizone maken, een dorp waarin mensen samen willen werken aan een lang, gezond en gelukkig leven voor alle dorpsbewoners. Waar aandacht is voor elkaar en voor een gezonde leefstijl.
Het begrip Bloeizone komt van het Engelse woord blue zones, gebieden in de wereld waar mensen bovengemiddeld gezond en vitaal oud worden. Voldoende beweging, gezonde voeding, gemeenschapszin, zingeving, respect voor de natuur en voldoende ontspanning spelen daarbij een belangrijke rol.
Overal in de wereld bestaan “blue zone” initiatieven om het leven in gemeenschappen te verbeteren. De provincie Fryslân, geďnspireerd door die initiatieven, stimuleert de vorming van “bloeizones”. Er zijn inmiddels al 14 dorpen die zich hebben aangesloten.
Plaatselijk Belang is vertegenwoordigd in de werkgroep Bloeizone Beetsterzwaag.
De voorbereiding
Op 25 januari was er in de Buorskip een inspirerende voorlichtingsavond voor verenigingen, stichtingen, dienstverleners en belangstellenden over het onderwerp Bloeizone. De avond had ook als doel te inventariseren of er voldoende draagvlak zou zijn voor het oprichten van een Bloeizone in Beetsterzwaag. Tenslotte wilden de initiatiefnemers de gelegenheid geven
ideeën uit te wisselen over mogelijkheden ons dorp nog aantrekkelijker te maken.
De vele bezoekers van de avond waren enthousiast en deden actief mee. Ervaringen en ideeën heeft men met elkaar uitgewisseld en vooral hebben mensen elkaar leren kennen.
Conclusie aan het eind van de avond was dat er in Beetsterzwaag voldoende draagvlak is voor een Bloeizone.
Terwijl er al veel gedaan wordt in Beetsterzwaag hadden de deelnemers van de bijeenkomst toch meerdere suggesties voor verbetering.
Meest genoemd:
? Een ontmoetingsplaats voor alle dorpsbewoners.
? Betere communicatie. Er is veel, maar niet iedereen is op de hoogte.
? Verbeteren van leefomgeving door groenstroken, buurtgroentetuinen.
? Bevorderen van bewegen door plaatsen van beweegtoestellen, wandelroutes in bos.
? Hulp bieden bij financiën en administratie.
? Bevorderen van sociale contacten door samen te eten, buurtbakje koffie.
? Oprichten van dorpssteunpunt
 
25 mei is de aftrap: Beetsterzwaag in beweging - op weg naar een Bloeizone
Op deze dag laten we in de sporthal van Revalidatie Friesland zien wat er allemaal mogelijk is in ons dorp. Er zijn meerdere organisaties, verenigingen en mensen die hun medewerking al hebben toegezegd. Er worden sprekers uitgenodigd en workshops gegeven. Bewoners van  Beetsterzwaag verzorgen de muzikale omlijsting van de dag. In het restaurant van Revalidatie Friesland is gezonde voeding verkrijgbaar. Het zal een dag vol inspiratie worden.
U kunt zich laten verrassen maar u kunt ook zelf of samen met andere dorpsbewoners iets
presenteren. En wilt u muziek maken of spreker zijn? We horen het graag. De werkgroep stelt kraampjes ter beschikking. Iedereen die betrokken is bij het welzijn van het dorp kan zich die dag presenteren. We willen een podium bieden voor creatieve ideeën. Stel u heeft ideeën over het verbeteren van onze leefomgeving of het bevorderen van de sociale contacten in ons dorp dan kunt u die presenteren op deze dag. We hopen vooral op voorstellen die na 25 mei verder uitgewerkt kunnen worden.
Om deze dag tot een succes te maken hebben wij u nodig. We dagen iedereen uit om in beweging te komen, om actief te worden, mee te doen binnen verenigingen en werk te maken van uw gezondheid.
Als werkgroep hopen we op een grote opkomst en veel nieuwe plannen en ideeën zodat Beetsterzwaag als dorp prachtig gaat bloeien. Graag zien wij u op 25 mei!
Wilt u meewerken of heeft u meer informatie nodig, mail dan
bloeizonebeetsterzwaag@gmail.com.
 
Werkgroep Bloeizone Beetsterzwaag
 
 
5-Bloeizone houdt van uitdagingen
 
BEETSTERZWAAG “Jo moatte dingen doarre te dwaan. At it dan lukt, is it krekt doping.” Foppe de Haan stond zaterdag als altijd vol energie op het podium bij de officiële opening van Bloeizone Beetsterzwaag. “At je net doarre, dan hâlde je in bytsje op te leven.”
 
De oud-voetbaltrainer, inmiddels tachtig jaar, kreeg de aanwezigen direct in beweging. Dat werd ook wel tijd. Een uur lang hadden meerdere sprekers benadrukt dat naast gezond eten bewegen zo belangrijk is. “We zijn in Nederland kampioen zitten”, vertelde Ietje de Vries. Bij haar vertrek als huisarts gaf ze vorig jaar met een vitaliteitsmarkt de aanzet tot de Bloeizone Beetsterzwaag. “Veel chronische zorg is het gevolg van overgewicht en te weinig bewegen.” Met een groep enthousiastelingen ging ze vervolgens aan de slag om het initiatief verder uit te werken.
 
Foppe de Haan zorgde voor een verrassende wending van de ochtend door, eenmaal op het podium, spontaan het ‘My Bonnie is over the Ocean’ aan te heffen. Niet zonder reden natuurlijk, want hij koppelde er al vrij snel een vorm van bewegen aan vast. Eenvoudige, maar nuttige bewegingen.
 
Foppe deed uit de doeken wat hij zelf ‘s ochtends doet om fit te blijven. “Ik probearje baas te bliuwen oer myn eigen liif, al wit ik ek dat je ek gelok ha moatte. Ik probearje noch altyd myn grinzen te ferlizzen. En dat kin iederien.” Wethouder Libbe de Vries en kinderburgemeester Mirre Kanters onthulden de Bloeizone-boom die later wordt geplant in de fruitboomgaard achter het gemeentehuis.
 
De wethouder was enthousiast. “Dit soarte projekten slagget allinnich at it fan űnderop komt.” Mirre vertelde dat het onderwerp ook aan de orde is gekomen bij de onlangs gehouden kindertop. Beetsterzwaag liet zaterdagochtend tijdens een activiteitenmarkt zien al over veel verenigingen, clubjes en initiatieven te beschikken die de dorpsbewoners volop kansen bieden om samen activiteiten te ontplooien. Activiteiten die helpen bij het gezonder leven, maar ook bij het tegengaan van eenzaamheid.
 
Daan Bultje van Healthy Ageing Noord-Nederland hield de aanwezigen voor dat de mienskip ook heel belangrijk is om een bloeizone-initiatief van de grond te krijgen. “Alles haakt aan elkaar. Alleen kun je niets, samen kun je alles. Maar probeer niet het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn al zoveel ervaringen.” Beetsterzwaag is na Bakkeveen en Wijnjewoude het derde Opsterlandse dorp dat een initiatief tot Bloeizone heeft opgepakt.
Bron: Nieuws sa24.nl