[Contact.Links.info.] [Zoek op Site.] [De Slowpaper.]

Home-page

Zoek op Site.

Beetsterzwaag.toen.

Lanterfanten.lezen.

Beetsterzwaag.nu.

De Slowpaper.

Literatuurlijst  Beetsterzwaag.
_________________________!
 
 
 
 
Boeken.
 
Opsterlan.
S.J.van der Molen.
 
Molens van Opsterland.
Ernst Huisman en Gjalt Popma.
 
Een kilometer adellijke huizen in Beetsterzwaag..
Enst Huisman.
 
Beetsterzwaag in oude ansichten.
A.Bos en J.J. Spahr van der Hoek.
 
Beetsterzwaag in Beppe's tijd.
Ernst Huisman.
 
Lyndensteyn.
J.H.C.Baselmans.
 
Vijftig jaar Kortehemmen(Beetsterzwaag) Woodbrookers.
J Frieswijk J.D.Gardenier.
 
Herinneringen aan Zevenwouden.
naar  A.J. van der Aa.
 
Langs karakteristieke Friese Dorpen.
S.J. van der Molen.
 
Een schat van een oma-Een Friese Miljoenenerfenis.
A Mulder Tits (938.1 beleefbibliotheek).
 
L.P.Roodbaard (1782-1851).
R Mulder-Radetzky.
 
Friese Hofjes.
Peter Karstkarel Leo van der Laan.
 
Roodbaardtuinen:
Lyndensteyn.
Fockensstate(niet meer bestaand).
Harinxmastate(vermoedelijk).
 
Abbingawald.
Sjoerd van der Schaaf.
 
 
52 mooie dorpen.
wandelen lunchen en winkelen.
 
Levende stenen.
Jelma Knol.
 
419 x Friesland.
Peter Karstkarel.
 
Opsterland toen en nu.
GJ Popma en Ernst Huisman.
 
Gids voor tourisme en recreatie in Opsterland 1988.
 
Zevenwoudenpad.
Wandelplatform L.A.W.Amersfoort.
 
Tijdschriften.
 
Moannebled De Strikel.
Slauerhoff op e Sweach.
Artikelen over leden Sweachster Adel.
Ernst Huisman.
 
Gea Nijs (It Frijske Gea).
Van Slot Boelens en Huize Olterterp.
Ernst Huisman.
 
De vrije Fries(Jaarboek Fries Genootschap en Frryske Akademy) 1990.
Ornaminten oan Frijslans Kroan.
Tun en Parksieraden yn Beetstersweach en Olterterp.
 
De laatste Woensdag (maandblad gemeentepersoneel).
Series Ernst Huisman.
1-Voorname huizen in Beetsterzwaag.
2-Spotlicht op t Lyclamahus.
 
Dorpsblad  Vrij af
Svagh,Beke's dochter.
Ernst Huismnan.
 
Wegwijzer naar eigen historie.
Openbare bibliotheek Opsterland.
Bordena, it eardere Hus Teyens.
Ernst Huisman.
 
Fries Museum Bulletin.
It Museum Tinco Lyclama.
Ernst Huisman.
 
Friesland Post.
 
Libelle.
 
 
Plus Magazine.
 
Noorderland.
 
Brochures.
Wandelroute Rondje Beetsterzwaag (29) Coehoorn.
Wandel-fietsroute Rondom Beetsterzwaag.(29)Coehoorn
h.w.Coehoorn@planet.nl
 
Wandelroute Beetsterzwaag (vvv 182).
Wandelroute Hoofdstraat Beetsterzwaag (vvv 168).
Adelrijk Beetsterzwaag  door NNBT (vvv 161).
De tropische kas.
 
Lesmaterialen.
De adel van Beetsterzwaag.
J Terluin.
Een wandeling door Beetsterzwaag.
J Terluin.
Een fietstocht door Beetsterzwaag en Olterterp.
J Terluin.
 
 
Rapporten.
Vandertuuk Beetsterzwaag
0512 382330
koersen op kansen
info@vandertuuk.nl
 
Krantenartikel.
De Woudklank.
wou@Hoekstra-uitgeverij.nl
Hans  de Jong.
Ernst huisman.
 
 
Leeuwarder Courant.
redactie@leeuwardercourant.nl
Internet.
wikipedia.
Freeler.
www
De Gemeentegids Opsterland.2005.
gemeente@opsterland.nl